ASIAKASPALVELU 010 271 4370 › Ark. klo 10-12
asiakaspalvelu(at)24ppartner.fi

Tietosuojaseloste

Tietoja 24PPartner henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä
24PPartner (Tapiola Paikoitus Oy)
Y-tunnus 2437862-2
PL 50, 00511 Helsinki
asiakaspalvelu (at) 24ppartner.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Joel Pallaskorpi
Postiosoite: PL 50, 00511 Helsinki
Puhelin: 010 271 4377
Sähköposti: asiakaspalvelu (at) 24ppartner.fi

Rekisterin nimi

Tekninen pysäköinti- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kirjataan ajoneuvojen rekisteritietoja sekä valvontamaksujen tapahtumatietoja.

Rekisterinpitäjän tulee käsitellä huolellisesti sille toimitetut reklamaatiot sekä sillä olevat tiedot. Rekisteri toimii ajantasaisena rekisterinä rekisterinpitäjälle toimitetuista reklamaatioista ja valvontatapahtumiin liittyvistä tiedoista.

Rekisterinpitäjä noudattaa rekisterissä olevien tietojen käsittelyssä asiaa koskevaa soveltuvaa lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Rekisterinpitäjä käsittelee vain välittömästi henkilötietojen käsittely tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja.

Käsittelijät

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve niitä käsitellä.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään reklamaatioiden hoitamisen ja asetettujen valvontamaksujen perusteiden selvittämisen ajan, sekä osaa edellä mainituista tiedoista myös edellä mainittujen
toimenpiteiden päättymisen jälkeen kolme (3) vuotta, eli lain mukaisen velan yleisen vanhentumisajan (Laki velan vanhentumisesta (15.8.2003/728) 4§).

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot virheellisesti pysäköidyistä ajoneuvoista, niiden rekisterinumeroista, ajoneuvojen merkeistä ja malleista, osoitteista joissa valvontamaksuja on määrätty, valvontamaksujen päivämääristä ja kellonajoista sekä kuvia ajoneuvoista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat pysäköinninvalvojat, valvontakooste ajoneuvosta, reklamaatiot sekä perintätoimiston tietojärjestelmät.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja luovutetaan ainoastaan Suomessa toimivien perintätoimistojen käyttöön perintätehtävien hoitamiseksi. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kun näillä on lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

Tietojen käsittelyssä käytetään myös ulkopuolisen toimijan järjestelmiä, minkä puitteissa henkilötietoja säilytetään mahdollisesti ulkopuolisilla palvelimilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja toimittaa allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastusoikeutta koskevaan pyyntöön tulee liittää kopio henkilöllisyystodistuksesta, jotta voimme varmistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ja toimittaa rekisteriin tallennetut tiedot.

Kielto-oikeus

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä yhteyshenkilöön tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa säilytetään lukollisessa kaapissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Evästeet

Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Emme kerää analytiikkadataa.

Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Emme kerää analytiikkadataa.